Pål Pålsson 1723-1805

(Zakarias Kristofferssons farfars farfar)

Pål Pålsson föddes 1723 på gården Påls i Klövsjö. Pål gifte sig 1753 med Elin Andersdotter från Vemdalen, de fick tre barn, två söner och en dotter. Pål Pålsson var bonde på gården Påls, han dog 1805, 81 år gammal.

Det är emellertid några små hinder i vägen som först måste undanröjas, innan Pål får tillträda sin faders gård. Dels är han tjänstgörande soldat, dels är han ogift. Hemmanet hade han nämligen fått allenast på villkor att han ”förrut träder i ägtenskap och som tjenstgörande dragon söker högwälborne Herr Generalmajorens Marcks von Wurtemburg tillstånd at antaga hemmansbruk”. När år 1749 8/12 Pål får rättens tillfrågan omtalar ”thet han ännu är ogift och icke heller hafwer högwälborne Herr Generalmajorens tillåtelse at emottaga hemmansbruk, så antyddes honom thet han bör i förberörda mål fullgiöra ofwannämnda Resolution, innan then bewiljade klyfningen af hemmanet nr 5 i Klöfsjö blifwer werkställd”. År 1751 den 26/11 kan Pål omsider meddela att han ställt annan karl för sig i kronans tjänst, år 1753 11/6 gifter han sig med Elin Andersdotter från Vemdalen, och så kan han äntligen få känna sig som välbeställd bonde.

Ovanstående är ett litet bevis på huru kringskuren den enskildes äganderätt var i gamla tider. Till en hemmansklyvning fordrades rättens särskilda tillstånd; endast om efter noggrann undersökning hemmanet befanns tåla klyvning, blev sådan beviljad. Men det var icke blott jorden, som måste under rättens prövning och dom. Även personen, den blivande ägaren , måste uppfylla vissa villkor framför allt i fråga om duglighet och arbetsamhet, innan han fick rättighet att övertaga hemman. Exempel härpå hava vi från Sven Pers 9 och Jo Ors 10.

Pål Pålsson var nämndeman 1776-1781. För övrigt veta vi intet mera om honom än att han liksom så många andra av våra strävsamma fäder odlat och brutit ny mark. Den 28/10 1780 hålles odlingssyn:
1. I det s.k. Kyrkänget har han till åker uppodlat 3 ½ mäling, förut beväxt med björkskog, samt ämnar ytterligare uppodla 4 mälingar till slått.
2. I Rishögen har han upparbetat 3/4 mäling.
3. Öster om gården vid Grubban är ½ mäling grov skog och stenbunden mark uppodlad.

Källa: Sockekrönikan ”Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö”