Jon Pålsson 1625-1698

(Zakarias Kristofferssons farfars farfars farfar)

Jon Pålsson föddes 1625 på gården Påls i Klövsjö. Jon gifte sig med Anna Olofsdotter, de fick en son. Jon var bonde på gården Påls, han var även nämndeman mellan 1667-1681. Han dog 1698, 73 år gammal.
År 1686 blir Jon Pålsson krävd av sin syster Märit dels på arv efter brodern Mikael, som var soldat och dött ogift, dels på en del ”sytningspersedlar”, som Jon Pålsson mottagit, men Märit nu vill ha tillbaka., eftersom de icke kunna komma riktigt överens. Jon Pålsson, som mottagit henne till sytning, har nämligen därför uppburit:
1. 11 skylar korn beräknat för en tunna
2. köttet av 2 ”Rijssbijtar” och det ena skinnet
3. 2 daler 8 öre kopparmynt
4. 1 års nytta och gagn av hennes 2 kor

Emellertid hav de ”icke mehra än 1 ½ åhr kunnat förlijkas och, komma öfwerens – – och emädan som han henne illa handterade, kunde hon icke längre än 1 ½ åhr där blifwa begärandes sina saker igen. Hwaremoth inwändes, att hon brukade elack mund”. Pål Jonsson dömes att lämna tillbaka och ersätta en del av vad han mottagit.
År 1689 ”d. 7 Octob. Begrofs Sal. Man Jon Pålson i Klöfsiö som mäst sin hela ålder doch tålmodel. Lefwat i siukl:t tillstånd i 73 år”.
År 1720 ”d. 19 Septemb. dödde Sal. Joen Påls Effterlefwerska i Klöfsiö hust. Anna Olofsdotter een gudfructig och sachtmodig Mskia och har lefwat här i werlden i 90 år”.

Källa: Sockekrönikan “Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö”