Fredrik Hofverberg 1736-1809

(Son till Carl Hofverberg. Fredrik var bror till Märta Wagelins ana Anna Elisabet Hofverberg.)

Fredrik Hofverberg, född 12 augusti år 1736 i Berg; intogs i Frösö skola år 1744; gymnasist i Härnösand år 1752; student i Upsala år 1756; prästvigd den 8 maj år 1761; filos. doktor i Upsala år 1764; v. rektor vid franska lutherska skolan i Stockholm nr 1765 och tillika komministersadjunkt i Nikolai församling därstädes; pastorsadjunkt i Indal år 1769; nådårspredikant därstädes år 1775; v. apologist vid Härnösands trivialskola år 1777; prost i Boten 1 oktober 1777—1795; kyrkoherde i Umeå den 9 april år 1799; d. den 21 februari år 1809. Gift l:o 1770 med Anna Margareta Drake, dotter av kyrkoherden i Indal Haqvin Drake och Margareta Sebrelius; 2:o med Märtha Brita Thelaus, dotter av prosten Johan Samuel Thelaus i Boteå och Anna Sebrelius; 3:o med Helena Katrina Oliverbaum.

Källa: Avskrift från ”Stamtavla över släkten Hofverberg” av Ellen Hofverberg.


Kyrkoherde Fredrik Hofwerberg fick 1805 tillstånd att uppföra en stångjärns och en manufaktur smedja intill sitt sågverk i Rödåfors, cirka 3 km från Ytterrödå by i nuvarande Umeå kommun. Bruket skulle anläggas ungefär 100 m ovanför Rödåns utlopp i Vindelälven. För det tilltänkta brukets vattenkraftsbehov kunde den för sågen redan byggda dammen utnyttjas. Tackjärnet skulle köpas från Bergslagen. Träkolet skulle dels framställas av bönderna i trakten och dels genom kolning i egna skogar. På grund av översvämningar i Rödån försenades det hela, men 1808 hade Hofwerberg uppfört manufaktur smedjan, lagerbyggnader och arbetarebostäder. Samma år överläts företaget på handlaren J. S. Hofwerberg, vilken i sin tur av ekonomiska skäl efter några år sålde till ume-köpmännen Olof Meuller och Jakob Grahn. Den dåliga lönsamheten för järnhantering-en på 1810-talet gjorde emellertid att några ytterligare satsningar aldrig blev av. Det beviljade tillståndet för Rödåfors järnbruk indrogs av bergskollegiet 1823.

Källa: Avskrift från tidskriften Västerbotten nr 2 1974