Byn Skålan omtalas första gången år 1410, då en Olaf i Skala uppräknas i ett brev som återfinns i Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium. Ortnamnet kan sättas i samband med ett i fornvästnordiskan känt ord skáli som bildar ortnamn i bl.a. Sørli i Norge. Ordets ursprungliga innebörd är “stort rum”, “hus som ligger bredvid det egentliga boningshuset”, “avlägset beläget hus där man bor tillfälligt”. I nutida språk, där även formen skåle förekommer, skiftar betydelsen en del men avser vanligen “enkelt skjul”, “primitiv eldbod i skogen” eller något liknande. I Skålan har det troligen en gång funnits en skåle, som först brukats mera tillfälligt men sedan blivit utgångspunkten för den nuvarande fasta bebyggelsen. En ytterligare bekräftelse av det sagda är Skaola, det vill säga namnet på den av Klövsjös fäbodvallar som ligger uppe på berget vid den norra infarten till byn.

Källa: Wikipedia