Ortnamnet (1410 Klifsio) innehåller sannolikt ett mot fornsv. klyf ‘klövjebörda’ svarande ord som betecknat något kluvet. I så fall är det troligen en typisk “klyvning” i norra delen av Lännässjön som sakligt åsyftats; sjöarna Klövsjön och Lännässjön har ursprungligen betraktats som en sjö, vilken alltså burit namnet Klövsjön.

Källa: Nationalencyklopedin


Klövsjö är en gammal bondby i Jämtland. Klövsjö kallas ofta för ”Sveriges vackraste by”. Byn finns omnämnd sedan medeltiden och består ursprungligen av 14 stamgårdar, Klövsjöbyn 1-14. Klövsjö by ligger i västsluttningen ned mot Klövsjön.

Mitt i byn tronar den vit-röda träkyrkan. Klövsjö kyrka byggdes under 1790-talet när det gamla kapellet från tidigt 1500-tal revs. Inredningsdetaljer finns bevarade från den tidigare kyrkan. Kyrkans klockor rings manuellt.

Gården Tomtan är en av länets två helt fyrbyggda gårdar och kan uppvisa en komplett samling av månghussystemets byggnader. Månghussystemet innebar att för varje funktion på gården byggdes ett eget hus, som stall, loge, smedja osv. Före 1800-talet var den kringbyggda gårdstypen vanlig i norra Sverige. Tomtangården etablerades vid ett arvsskifte 1777 då Johan Johansson från Johangården erhöll Tomtan som ett torp. En ättling till honom, Olof Johansson, ”Tomt-Ola” kallad, var Tomtangårdens sista brukare, han bodde kvar på gården fram till sin död 1967. Tomtangården är idag hembygdsgård.

Runt Klövsjö ligger byns omkring 40 fäbodställen, varav ett tjugotal fortfarande är i bruk. På några av gårdarna lever det gamla flerfäbodssystemet kvar, vilket innebär att man flyttar mellan två eller flera fäbodar under betessäsongen.

Området kring Klövsjön tycks ha varit attraktivt för den forntida fångstbefolkningen. Runt hela sjön ligger en mängd strandbundna fångstboplatser och man har genom åren påträffat många föremål med ursprung i stenåldern. Det föremål som fått mest uppmärksamhet är en harpunspets av ben från äldre stenålder som fiskades upp ur Klövsjön 1961. Runt sjön finns även flera fångstgropar och fångstgropssystem samt lågtekniska järnframställningsplatser med blästerugnar och slaggvarp.